دنیای عروسک و قصه

دنیای عروسک و قصه

قصه و بازی با کودکان یکی از بهترین روشهای تربیت و آموزش می باشد . زیرا کودکان از نصیحت بیزارند و وقتی ما حرفی را در قالب داستان بیان می کنیم به راحتی پذیرفته و علاقه نشان می دهند . برای آموزش رفتار به کودک می توان آنرا از طریق بازی و رفتار عروسک در قصه منتقل کرد . بدیهی است قصه درمانی می توند برای درمان ترس و اضطراب ، تنهایی و مشکلات خواب فرزندان به کار رود . در قصه کودک با دنیای عروسک های کارتونی ، عروسک طبیعی و حیوانات عروسکی آشنا می شود و با شخصیتی که می خواهد ر داستان ارتباط برقرار می کند . دنیای عروسک و قصه کودک را وادار به خوب بودن و موفق بودن می کند .

کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال

وقتی فغالیت کودکی نسبت به کودکان دیگر بیشتر باشد به آنها کودکان بیش فعال گفته میشود . این کودک ها فعایت بیشتری دارند اما این وضعیت بیماری به حساب نمی آید . کم خوابی و داشتن انرژی زیاد از خصوصیات بارز کودکان بیش فعال است . یکی از مشکلات اصلی این بچه ها عدم تمرکز است بطوریکه بعد از انجام یک کار یا بازی با عروسک ، از آن خسته شده و سراغ فعالیت دیگر می روند . این کودکان ممکن است با دیگران سازش نداشته باشند . نکته مهم این است که نباید آنها را به زور وادار به فعالیت فکری کرد . این بچه ها از خطر نمی ترسند و باید رفتارشان را کنترل نمود .