تاثیر عروسک انیمیشن روی کودکان

تاثیر عروسک انیمیشن روی کودکان

افزایش مهارتهای شناختی کودکان مثل مهارت دیداری از تاثیر عروسک انیمیشن روی کودکان می باشد . هرچند این روند می تواند جنبه منفی هم به همراه داشته باشد . بدیهی ست این اثر روی بچه ها بیشتر از نوجوانان است زیرا کودک در این دوره مدام در حال آموزش و الگو برداری از محیط اطراف بوده شخصیت وی در حال شکل گیری ست . همانطور که میدانیم کودکان در سن پایین قادر به تشخیص دنیای واقعی و مجازی نیستند . پس وظیفه ماست هنگام خرید عروسک با توجه به جنبه فرهنگ سازی و ارزش گذاری آن دقت بیشتری داشته باشیم .